เอกสารประกอบการสอน
     
  Slide แนะนำวิชา
  Slide Chapter 1
    - ความหมาย
    - ประเภทและขอบเขตของการวิจัย
     
  slide Chapter 2
    - หัวเรื่อง การกำหนดประเด็น
    - สำหรับการวิจัย และการทบทวน
       วรรณกรรม
     
  slide Chapter 3
    - ตัวแปร กรอบแนวคิด และสมมติฐาน
      การวิจัย
     
  slide Chapter 4
    - ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการวิจัย
       การออกแบบการวิจัย
     
  slide Chapter 5
    - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
      การเก็บรวบรวมข้อมูล
      สมมติฐานทางสถิติ
     
  slide Chapter 6
    - การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
     
  slide Chapter 7
    - การเขียนรายงานการวิจัย
     
Practic
     
  Part 1
     
- หลักการ
- การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
- ตัวอย่างแบบสอบถามที่ 1
- หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
- คู่มือลงรหัส
- คู่มือวิเคราะห์ข้อมูล
- แนะนำการใช้โปรแกรมคำนวณทางสถิติ
- การปรับแต่ง โปรแกรมคำนวณทางสถิติ
- การคำนวณหาค่าความถี่ (Frequencies)
- การสร้างตัวแปรใหม่
- (Transform Compute)
- การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
  (Chi-Square)
- การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
  ตัวแปร 2 ตัว
- ที่เป็นอิสระต่อกันด้วยค่า
  Independent-Sample
- T Test
- การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร
  มากกว่า 2 ตัว ด้วยการวิเคราะห์
  ความแปรปรวน
- ทางเดียว (ANOVA) และการเปรียบเทียบ
  ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe
- การวิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis)
     
  Part 2
     
- ไฟล์ตัวอย่าง 2
- ไฟล์ตัวอย่าง 3_1
- ไฟล์ตัวอย่าง 4
- ไฟล์ตัวอย่าง 5
- ไฟล์นำเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
     
   
        แจ้งเพื่อทราบ
 
      
ตัวอย่างบทที่ 1 ตัวอย่างเล่ม 1,  ตัวอย่างเล่ม 2 
ตัวอย่างบทที่ 2
ตัวอย่างบทที่ 3 (ฉบับแก้ไข) ใส่สูตร Scheffe ไฟล์ Pdf และ docx
ตัวอย่างบทที่ 4 (ฉบับแก้ไข) ไฟล์ Pdf และ docx
ตัวอย่างบทที่ 5 (แก้ไข)
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนแบบสอบถาม ไฟล์ Pdf และ docx
 
      ให้ทุกกลุ่มสร้างแบบสอบถามให้ตรงรูปแบบที่เป็นสากลและให้ส่งแบบสอบถามให้อาจารย์
  เพื่อประกอบการตรวจรายงานการวิจัย

 

ลำดับการจัดเรียงเอกสารรายงานก่อนเข้ารูปเล่ม

 1. ปกนอก (ปกแข็ง)
 2. กระดาษว่าง
 3. ปกใน
 4. บทคัดย่อ
 5. กิตติกรรมประกาศ
 6. สารบัญ
 7. สารบัญตาราง
 8. สารบัญภาพ
 9. บทที่ 1-5
 10. บรรณานุกรม
 11. ภาคผนวก
  แนวทางการเขียนปกนอก (ปกแข็ง)
  แนวทางการเขียนปกใน
  แนวทางการเขียนบทคัดย่อ
  แนวทางการเขียนบรรณานุกรม    ตัวอย่าง    และการเรียงลำดับอักษร

  ตัวอย่างการเขียนสูตรในบทที่ 3
  การกำหนดพื้นที่ของกระดาษที่ใช้พิมพ์งานบทที่ 1-5 ให้เว้น
   
          ขอบบน  3.75 ซ.ม.            ขอบหน้า 3.75 ซ.ม.
          ขอบหลัง 2.50 ซ.ม.            ขอบล่าง 2.50 ซ.ม.
   

  แนวทางและตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย
 
   
1.  สารบัญ
2.  บทนำ (ฉบับแก้ไข)
3.  บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย (ฉบับแก้ไข)
4.  บทที่ 4 (สถิติเชิงพรรณา และการทดสอบ t-test) (ฉบับแก้ไข)
5.  บทที่ 4 (สถิติเชิงพรรณา และการทดสอบ Chi-Square)
6.  บทที่ 4 (การวิเคราะห์เนื้อหา) 
7.  บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
 

 
   
Home  |   Student  |   Activity  |   Downloand  |   Contact us

Copyright © 2011 by www.darunee.com All Right Reserved.